Πολιτική Αναφορών

 1. ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα Πολιτική Αναφορών (στο εξής «η Πολιτική») καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας, βάσει του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει, επεξεργάζεται και διερευνά αναφορές για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις εντός της Εταιρείας που υπέπεσαν στην αντίληψη του προσωπικού της ή τρίτων προσώπων.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλες τις αναφορές ενδεχόμενου παραπτώματος και ότι η διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών θα γίνεται κατά τρόπο ανεξάρτητο, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και τη μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν τη φήμη και την αξιοπιστία της. Αποβλέποντας δε στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο θα κυριαρχεί η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενθαρρύνει τα στελέχη, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της να γνωστοποιούν άμεσα περιπτώσεις παραβάσεων, παρατυπιών, αξιόποινων πράξεων και ανάρμοστης συμπεριφοράς αλλά και κάθε πράξη ή συμπεριφορά που πιθανόν να αποκλίνει από την ενδεδειγμένη εντός της Εταιρείας, ώστε να λαμβάνει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα καθώς και τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα προστασίας προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά στο μέλλον.

H παρούσα Πολιτική είναι προσαρμοσμένη στις αρχές και προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον νόμο 4990/2022 (ΦΕΚ Α΄ 210/11.11.2022).

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Βασικές και απαράβατες αρχές της παρούσας Πολιτικής Αναφορών είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η εμπιστευτικότητα των στοιχείων των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές, και εφόσον είναι υπάλληλοι της Εταιρείας, η διασφάλιση της μη διακύβευσης της θέσης τους ή/και της επαγγελματικής τους ανέλιξης. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι η διαχείριση και η διερεύνηση των αναφορών θα γίνεται κατά τρόπο ανεξάρτητο, με τη δέουσα επιμέλεια, αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναφέροντες μπορεί να είναι :

Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι, όλοι οι εργαζόμενοι (νυν και πρώην) της Εταιρείας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με άλλη σχέση εργασίας ή εντολής, καθώς και ασκούμενοι. Το ίδιο ισχύει και για όσους αναφέρουν παραβιάσεις βάσει πληροφοριών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν τη σύναψη σύμβασης.

Β) Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με την Εταιρεία, καθώς και οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες τους, στην αντίληψη των οποίων υπέπεσε κάποια παράνομη συμπεριφορά εντός της Εταιρείας και συγκεκριμένα σύμβουλοι, ανάδοχοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές και πάσης φύσεως συνεργάτες, όπως επίσης και οι μέτοχοι αυτών.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα πολιτική ενθαρρύνονται να υποβάλουν άμεσα αναφορά εφόσον αντιληφθούν ότι εντός της Εταιρείας τελείται κάποιο από τα παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενα, παραπτώματα: • Απάτη • Διαφθορά / Κατάχρηση εξουσίας • Δωροδοκία, Παραβίαση πολιτικής δώρων • Σύγκρουση Συμφερόντων • Κλοπή, Υπεξαίρεση • Πλαστογραφία • Παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων • Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων • Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό • Παρατυπίες σε θέματα λογιστικής απεικόνισης οικονομικών στοιχείων • Κατάχρηση των πόρων της Εταιρείας • Παραβίαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας • Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας • Παραβάσεις νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών • Παραβάσεις σε θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας • Βία και Παρενόχληση • Διακριτική μεταχείριση • Απειλή, Εκβίαση • Εξύβριση, Συκοφαντική δυσφήμιση • Παραβάσεις που θίγουν τη φήμη ή τον σκοπό της Εταιρείας.

Η πολιτική αναφορών δεν καλύπτει:

 • Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης
 • Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή Προϊσταμένους
 • Φήμες
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας Πολιτικής είναι η αναφορά να γίνεται με καλή πίστη. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς δεν παρέχεται η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική και οι αναφέροντες ενδέχεται να υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

Ο αναφέρων δεν χρειάζεται να είναι απολύτως βέβαιος για τη βασιμότητα της αναφοράς του, αρκεί να διατηρεί, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του, βάσιμες και δικαιολογημένες ανησυχίες ή υπόνοιες ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμος να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθούν. Εξυπακούεται ότι ο αναφέρων δεν θα πρέπει να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τον εαυτό του, την Εταιρεία ή κάποιον τρίτο, προκειμένου να αναζητήσει και να συλλέξει περισσότερα στοιχεία για να στηρίξει την αναφορά του.

Η αναφορά μπορεί να είναι ανώνυμη. Οι ανώνυμες αναφορές, ωστόσο, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη τη διεξοδική διερεύνηση ενός περιστατικού, λόγω της δυσκολίας λήψης πληροφοριών και αξιολόγησης της αξιοπιστίας τους. Οι ανώνυμες αναφορές εξετάζονται ανάλογα με το εάν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι παράνομες πράξεις που περιγράφονται και να αποδειχθούν χωρίς την λήψη περαιτέρω στοιχείων από τον αναφέροντα.

Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της. Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: το όνομα του ατόμου (ή των ατόμων), το οποίο πιθανόν υπέπεσε σε κάποιο παράπτωμα, παρατυπία ή αξιόποινη πράξη, την ημερομηνία ή τη χρονική περίοδο και τον τόπο όπου έλαβε χώρα το καταγγελλόμενο περιστατικό, το είδος του παραπτώματος και όσο το δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που αποκαλύπτει, εφόσον επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά του. Προσωπικά δεδομένα (και ιδίως ευαίσθητα δεδομένα) και γενικότερα πληροφορίες που είναι άσχετες με το περιστατικό και δεν εξυπηρετούν τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην αναφορά ενώ εάν περιληφθούν διαγράφονται από τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή παράπονο ή άποψη δεν αποτελεί αναφορά υπό την έννοια της παρούσας πολιτικής.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

6.1.  ΛΗΨΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αναφορά στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Εταιρείας (στο εξής «ΥΠΠΑ») μέσω των παρακάτω διαύλων επικοινωνίας:

α) τηλεφωνικά (στο τηλέφωνο: 2103498000 ) ή

β) ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Κατόπιν αίτησης του αναφέροντος, η αναφορά μπορεί να υποβληθεί μέσω προσωπικής συνάντησής του με τον ΥΠΠΑ.

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Εταιρείας έχει ορισθεί ο κος. Ιωάννου Νικόλαος, Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρείας.

Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών μηνυμάτων, επιτρέπεται η καταγραφή της συνομιλίας, εφόσον ο αναφέρων έχει νομίμως παράσχει τη συγκατάθεσή του σε αυτό.

Ο αναφέρων δικαιούται, κατ’ απόλυτη επιλογή του και ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, να αναφερθεί ανώνυμα ή επώνυμα (χωρίς να παύει να έχει την προστασία της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του). Κάθε αναφορά, σε περίπτωση αμφιβολίας, θα θεωρείται ανώνυμη.

Ο ΥΠΠΑ τηρεί απόρρητο μητρώο με τις υποβληθείσες αναφορές και αρχείο με τα σχετικά έγγραφα, το οποίο παραδίδει στον επόμενο ορισθέντα ΥΠΠΑ. Στο μητρώο δεν έχουν πρόσβαση άλλα πρόσωπα, πλην των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος αποχαρακτηρισμού μιας υπόθεσης (πχ για λόγους προστασίας δικαιωμάτων τρίτων), και μόνο για τα στοιχεία που είναι αναγκαία και επαρκή για τη θεραπεία του συγκεκριμένου λόγου. Το μητρώο και το σχετικό αρχείο τηρείται για πέντε (5) έτη, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι για τη διατήρηση τους και σύμφωνα με τις λοιπές πολιτικές της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση οι αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις του νόμου και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

6.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο ΥΠΠΑ, αφού παραλάβει την αναφορά, ελέγχει αρχικά το ορισμένο και την πληρότητά της ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία και ενημερώνει άμεσα τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας προκειμένου να συσταθεί τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Αναφοράς (στο εξής «ΕΔΑ»), προς αξιολόγηση και περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς.

Η ΕΔΑ αποτελείται από: 1) τον ΥΠΠΑ, 2) τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και 3) ένα ακόμη μέλος που ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Εξυπακούεται πως στην ΕΔΑ δεν συμμετέχει πρόσωπο που κατονομάζεται στην αναφορά, είτε ως υπαίτιος, είτε ως συνεργός, είτε ως μάρτυρας. Εάν σε κάποια αναφορά εμπλέκεται μέλος της ΕΔΑ, τότε με ευθύνη του ΥΠΠΑ, ενημερώνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ώστε να οριστεί αντικαταστάτης του, ενώ εάν εμπλέκεται ο ίδιος ο ΥΠΠΑ, τότε αυτός προωθεί την αναφορά στα μέλη της ΕΔΑ, η οποία διεκπεραιώνει τη διερεύνηση χωρίς τη συμμετοχή του.

Ο ΥΠΠΑ και τα μέλη της ΕΔΑ για την επιτυχή διενέργεια των διερευνήσεων έχουν:

 • Ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα για τη διερεύνηση αρχεία και εγκαταστάσεις της Εταιρείας και
 • Εξουσιοδότηση για εξέταση και λήψη αρχείων ή αντιγράφων τους, σε κάθε μορφή, φυσική ή ψηφιακή καθώς και κάθε είδους αντικειμένων, από κάθε εγκατάσταση της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση ή ενημέρωση οποιουδήποτε ατόμου που μπορεί να χρησιμοποιεί ή να φυλάσσει τα προαναφερόμενα, όταν εμπίπτουν στο πεδίο της έρευνάς τους και αφού πρωτίστως οι διεξάγοντες την έρευνα έχουν ενημερώσει και πάρει έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Τόσο ο ΥΠΠΑ όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ΕΔΑ οφείλουν να:

 • ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα,
 • σέβονται και τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
 • απέχουν από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.
Σε περίπτωση που η αναφορά έχει υποβληθεί επώνυμα, ο ΥΠΠΑ επιβεβαιώνει στον αναφέροντα την παραλαβή της αναφοράς του εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. Επίσης ο αναφέρων ενημερώνεται για την πορεία ή το αποτέλεσμα της διερεύνησης, εντός τριών (3) μηνών από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, εντός τριών (3) μηνών από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς καθώς και όταν η διερεύνηση ολοκληρωθεί. Ο ΥΠΠΑ μπορεί να διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, να ζητάει διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες ή τη συνδρομή του.

Η ΕΔΑ ελέγχει και αποφασίζει αν η υποβαλλόμενη αναφορά αφορά σε παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις. Στη συνέχεια αποφασίζει τις ενέργειες διερεύνησης που θα οδηγήσουν στον τελικό χαρακτηρισμό της αναφοράς ως βάσιμης ή μη και στη σχετική τεκμηρίωση των παραβάσεων που αναφέρθηκαν. Η ΕΔΑ εξετάζει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τα καταγγελλόμενα περιστατικά, χωρίς να λαμβάνει γνώση της ταυτότητας του αναφέροντος. Η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία της αναφοράς είναι περιορισμένη, ήτοι η αναφορά και τα κρίσιμα γεγονότα που παρουσιάζει γνωστοποιούνται στον απαιτούμενο βαθμό και μόνο στα πρόσωπα που κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή της έρευνας, τα οποία δεσμεύονται προηγουμένως, και εκ των καθηκόντων τους, να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Οι συμμετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην έρευνα (άλλοι εργαζόμενοι που καλούνται να συμβάλουν λόγω της θέσης, των καθηκόντων και των γνώσεων τους) οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά και ουσιαστικά με σκοπό την επίλυση του καταγγελθέντος περιστατικού. Με το πέρας της διερεύνησης, συντάσσεται έκθεση με τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της ΕΔΑ, η οποία προωθείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη ομοφωνίας, κάθε μέλος της ΕΔΑ έχει το δικαίωμα καταγραφής της άποψής του στην έκθεση που θα συνταχθεί. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας και εφόσον υπάρχουν τεκμηριωμένα επιλήψιμες συμπεριφορές και ενέργειες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της ΕΔΑ, αποφασίζει διορθωτικές ή και πειθαρχικές/νομικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): α) περαιτέρω διερεύνηση αν κρίνει ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, β) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων, γ) εγκαθίδρυση νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, δ) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές ή/και διαδικασίες, ε) πειθαρχικές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής απομάκρυνσης/ απόλυσης του αναφερόμενου ή στ) αναφορά ή άλλη επιβαλλόμενη ενέργεια προς τις δικαστικές ή άλλες αρμόδιες αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο ΥΠΠΑ ενημερώνει τον αναφέροντα (εφόσον η αναφορά ήταν επώνυμη) για την απόφαση που ελήφθη σχετικά με την αναφορά του. Μία υπόθεση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο επιλαμβάνεται της έκθεσης που θα καταθέσει η ΕΔΑ.

Σημειώνεται, ότι εάν ο αναφέρων θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η αναφορά του, δύναται να την επανυποβάλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (στο εξής «Ε.Α.Δ.»), η οποία, ως Εξωτερικός Δίαυλος Αναφοράς, ασκεί τις κατά νόμω προβλεπόμενες αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρ. 12 του Ν. 4990/2022.

Διευκρινίζεται ότι αναφορές, οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς ψευδείς ή/ και κακόβουλες, θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να χειριστεί την υπόθεση με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια και να προστατεύσει την ταυτότητα τόσο των αναφερόντων όσο και των αναφερομένων, η ταυτότητα των οποίων θα προστατεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών που κινήθηκαν από την αναφορά, αλλά και την ταυτότητα τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων. Η εσωτερική διερεύνηση διεξάγεται σε συνθήκες διακριτικότητας και προστατεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο το απόρρητο των πληροφοριών.

Διευκρινίζεται ωστόσο πως η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος (και κάθε άλλη πληροφορία) ενδέχεται να είναι υποχρεωτική, ιδίως σε περίπτωση διερεύνησης της υπόθεσης από τις αρμόδιες δημόσιες και εισαγγελικές αρχές, ήτοι στα πλαίσια νόμιμης υποχρέωσης προβλεπόμενης από το ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκαιο (και στα πλαίσια διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών και ερευνών). Τέτοια υποχρέωση αποκάλυψης μπορεί να είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν. 4990/2022 ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του προσώπου, σε βάρος του οποίου γίνεται η αναφορά/καταγγελία. Ωστόσο, στην περίπτωση της αποκάλυψης, θα προηγηθεί ειδική έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος, σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και των λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή απαγορεύεται ή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία προστατεύει όλους όσους αναφέρουν με καλή πίστη παράνομες συμπεριφορές. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει πραγματοποιήσει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά του αποδειχθεί εκ των υστέρων εσφαλμένη. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλει αναφορά δεν θα υποστούν αντίποινα, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση, εκφοβισμό ή απειλές και άδικη μεταχείριση ως αποτέλεσμα της αναφοράς τους. Επίσης, δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες αλλαγές στη σχέση εργασίας ως αποτέλεσμα της αναφοράς. Οποιαδήποτε πράξη διάκρισης ή αντιποίνων, όπως αυτά αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 17 του Ν. 4990/2022, λαμβάνει χώρα κατά προσώπου που προβαίνει σε αποκαλύψεις ή ενδέχεται να αποθαρρύνει άλλα πρόσωπα από το να προβούν σε αποκαλύψεις, δεν είναι ανεκτή.

Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς, ήτοι  αναφοράς που γίνεται εν γνώσει του αναφέροντος ότι δεν είναι αληθής, η παραπάνω προστασία δεν υφίσταται.

Το ίδιο επίπεδο προστασίας ισχύει και για όσους βοήθησαν τον αναφέροντα ή τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων. Σε περίπτωση που ο αναφέρων είναι εξωτερικός συνεργάτης, δεν επιτρέπεται η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της αναφοράς. Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών, θα διερευνάται και θα επιλύεται. Αν από την έρευνα προκύψει ότι πράγματι υπήρξαν αντίποινα, θα επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα σε βάρος αυτού που τα διέπραξε.

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αποτελούν υποκείμενα της αποκάλυψης δικαιούνται επίσης προστασίας. Οι αναφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα και απολαμβάνουν τα δικαιώματα της δίκαιης δίκης και ιδίως, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο, καθώς και το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελό τους.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι αναφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της αναφοράς, για τα άτομα που συμμετέχουν στην επεξεργασία και την αξιολόγησή της, για τα σχετικά δικαιώματά τους και την άσκησή τους, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι η παραπάνω ενημέρωση θα μπορούσε: α) να παρακωλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και να παρεμποδίσει την αξιολόγηση της αναφοράς και τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, β) να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα στην ταυτοποίηση του αναφέροντος ή σε αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες λόγω της φύσης τους και ιδίως λόγω των υπέρτερων έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες ή γ) να παρεμποδίσει τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή/και την τυχόν ποινική διαδικασία, η ενημέρωση των ατόμων που περιλαμβάνονται στην αναφορά μπορεί να αναβληθεί μέχρις ότου πάψει να υφίσταται αυτός ο κίνδυνος.

Σε κάθε περίπτωση η ταυτότητα του αναφέροντος θα πρέπει να παραμένει εμπιστευτική. Κατ’ εξαίρεση, αν η αναφορά αποδειχθεί ψευδής ή/ και κακόβουλη, και εφόσον ο καταγγελλόμενος το αιτηθεί, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του αναφέροντος, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

Δικαίωμα ενημέρωσης-πρόσβασης έχουν κατ’ αρχήν και όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από την υποβολή αναφοράς, πέραν του προσώπου που καταγγέλλεται, όπως είναι οι μάρτυρες ή τρίτα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην αναφορά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει το ισχύον πλαίσιο.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής, πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους. Τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκομένων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε αναφορά, με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της αναφοράς και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό, ήτοι στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4990/2022.

Προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναφορά ή είναι υπερβολικά δεν συλλέγονται ή αν έχουν συλλεχθεί τυχαία, διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δεν λαμβάνονται υπόψη και διαγράφονται άμεσα, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απολύτως αναγκαία με το αντικείμενο της αναφοράς και της έρευνας. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές (πλην φυσικά της ταυτότητας του αναφέροντος)  μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του περιστατικού.

Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, δεν παρέχει ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο υπό την ιδιότητά του ως υποκειμένου των δεδομένων, που κατονομάζεται στην αναφορά ή τα προσωπικά δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης της διερεύνησης ή των λαμβανόμενων μέτρων καθώς και για την προστασία των εμπλεκομένων έναντι αντιποίνων.

 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενδέχεται δε να τροποποιείται ή/και να συμπληρώνεται περιοδικά, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στον μηχανισμό υποβολής αναφορών καθώς και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και βέλτιστες πρακτικές.

Ο ΥΠΠΑ διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής. Η ενημέρωση γίνεται μέσω αποστολής ενημερωτικού υλικού, email, newsletters ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων. Η παρούσα Πολιτική είναι προσβάσιμη σε κάθε τρίτον, στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Για ο,τιδήποτε δεν ρυθμίζεται στην παρούσα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4990/2022.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικά με τους κανόνες και τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Εταιρείας είτε τηλεφωνικά (τηλ: 2103498000) είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση  [email protected].

 

 

 

 

 

Ζήσε τη μαγική εμπειρία!

  Έλα #stinEKKA & κάνε το όνειρο πραγματικότητα!

  Κλείσε ραντεβού για test-drive

  Επίλεξε μοντέλο (απαραίτητο)*

  Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα συμφωνείτε με την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.
  ×
  Ζήσε τη μαγική εμπειρία!

   Έλα #stinEKKA & κάνε το όνειρο πραγματικότητα!

   Ζήτησέ μας online προσφορά & σε λίγη ώρα θα την έχεις στο e-mail σου.

   Επίλεξε μοντέλο (απαραίτητο)*

   [honeypot honeypot-19 id:628] Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα συμφωνείτε με την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.
   ×